GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Disclaimer

Disclaimer

 

Verwerkingsverantwoordelijke:
GDR-Architecten
Adolf Samuëlstraat 22, 9050 Gentbrugge
T. 09 331 57 90, F. 09 232 08 23
E-mail: filip.degeyter@gdr-architecten.be
Ond.nr.: BE 0456.722.322
RPR: Gent, afdeling Gent

Deze website wordt beheerd door BV GDR-Architecten, met maatschappelijke zetel te Adolf Samuëlstraat 22, 9050 Gentbrugge.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u geacht van de hieronder uitgeschreven voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de website, alsook voor alle andere internet- en netwerkinitiatieven van GDR-Architecten.

GDR-Architecten behoudt zich het recht voor onderstaande bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder enige voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving aan de bezoeker. Het wordt de bezoeker geadviseerd de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Indien een van onderstaande bepalingen niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, brengt dit in geen geval de toepasbaarheid of geldigheid van de andere bepalingen in het gedrang.

Doel van de website

Deze website beoogt de bezoeker ervan op een eenvoudig toegankelijke en snelle wijze te informeren over de activiteiten en de werking van GDR-Architecten.

GDR-Architecten tracht de bezoeker van de website informatie te bieden die begrijpelijk, actueel, juist en nauwkeurig is, doch garandeert niet dat de ter beschikking gestelde info te allen tijde begrijpelijk, adequaat, juist, vrij van tikfouten, relevant, volledig of bijgewerkt is, noch dat de website alomvattend is. Indien de website informatie bevat die gebrekkig of onvolledig is, zal GDR-Architecten alle mogelijke inspanningen leveren om de tekortkoming te verhelpen.

Evenmin verzekert GDR-Architecten de ononderbroken toegankelijkheid van de website en de afwezigheid van technische storingen. GDR-Architecten levert alle inspanningen om problemen van technische aard te voorkomen.

De informatie die de bezoeker op de website kan raadplegen is van algemene aard. De inhoud van de website is dus geenszins te beschouwen als een persoonlijk of professioneel advies, noch als een offerte om producten of diensten aan te kopenWenst de bezoeker gepersonaliseerde informatie te verkrijgen, dient hij GDR-Architecten te contacteren. Dit kan via filip.degeyter@gdr-architecten.be.

De websitekan te allen tijde door GDR-Architecten aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden, zonder voorafgaande aankondiging of zonder de bezoeker hiervan in kennis te stellen. De bezoeker van de website wordt geacht te weten dat de website aan verandering onderhevig is.

Verplichtingen van de bezoeker

Uit het gebruik van de website volgt dat de bezoeker wordt geacht zich ertoe te verbinden de website niet te gebruiken voor illegale activiteiten, voor het verspreiden van virussen, voor het toebrengen van schade aan de website of aan andere bezoekers van de website, of voor het versturen van ongevraagde berichten, en de toegankelijkheid van de website niet te verhinderen of te verstoren.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks die verwijzen naar websites van derde partijen. GDR-Architecten heeft geen controle over de inhoud van deze websites, die zowel technisch als inhoudelijk integraal door derden worden beheerd. Om die reden impliceert de verwijzing naar andere websites geen instemming met de inhoud ervan. GDR-Architecten wijst iedere aansprakelijkheid af aangaande de inhoud en beschikbaarheid van de websites van derde partijen, indien de bezoeker schade oploopt uit de raadpleging ervan.

Indien de bezoeker op zijn eigen website een hyperlink wil creëren naar de website van GDR-Architecten, wordt de bezoeker gevraagd tevoren contact op te nemen met de webmaster via filip.degeyter@gdr-architecten.be. GDR-Architecten laat u via deze contactpersoon weten of toelating wordt verleend tot het creëren van een hyperlink.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker heeft het recht de website te raadplegen en de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of af te drukken, behoudens waar de website uitdrukkelijk vermeldt dat het gebruik ervan wordt beperkt. Het kopiëren, de reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling en bewerking van voor commercieel gebruik, zelfs met bronvermelding, is niet toegestaan, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van GDR-Architecten.

De reproductie of het gebruik van multimedia (geluid, beeld, software, en soortgelijke) is onderworpen aan een voorafgaande toelating van GDR-Architecten. De bezoeker die dergelijke toelating wenst te verkrijgen, kan contact opnemen met filip.degeyter@gdr-architecten.be.

Bij het kopiëren, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de vertaling en de bewerking van de inhoud van de website, behoudt GDR-Architecten alle intellectuele eigendomsrechten.

Bescherming van persoonsgegevens

Als persoonsgegeven wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

GDR-Architecten eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker. In de mate dat de persoonlijke informatie van de bezoeker door GDR-Architecten wordt verzameld, geschiedt de verwerking van deze gegevens conform de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht inzake het “recht van de elektronische economie”.

GDR-Architecten garandeert de bezoeker dat zijn persoonsgegevens worden ingezameld enkel voor volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van contractuele verplichtingen.
  • De bezoeker de door hem gevraagde informatie te verstrekken.

GDR-Architecten garandeert de bezoeker dat zijn persoonsgegevens slechts voor de beoogde doeleinden worden verwerkt, in geen geval meegedeeld worden aan derden en niet worden aangewend voor direct marketing. GDR-Architecten voorziet een gepaste beveiliging van de ingezamelde persoonsgegevens, zodat enige vorm van misbruik van deze gegevens wordt voorkomen.

De bezoeker kan GDR-Architecten inzage in zijn persoonsgegevens vragen en de juistheid ervan verifiëren. De bezoeker heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht om verwijdering van zijn gegevens te vragen, het recht om GDR-Architecten te vragen zijn gegevens over te dragen aan een derde en het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn gegevens. Wenst de bezoeker zijn rechten uit te oefenen, kan hij hiervoor terecht bij filip.degeyter@gdr-architecten.be.

GDR-Architecten heeft het recht om de gegevens van de bezoekers die de Belgische of internationale wetgeving miskennen over te maken aan de bevoegde Belgische autoriteiten.

De bezoeker wordt voor verdere informatie aangaande het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens verwezen naar het privacy-beleid van GDR-Architecten, te raadplegen.

Vertrouwelijkheid

Wanneer de bezoeker uit eigen beweging informatie, bijvoorbeeld reacties en commentaren of beeldmateriaal, aan GDR-Architecten verstrekt, wordt deze informatie niet als vertrouwelijk beschouwd. GDR-Architecten kan deze informatie aanwenden voor eender welk doeleinde, met dien verstande dat de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, alsook Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG te allen tijde worden gerespecteerd.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de internetbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Bij een volgend bezoek van de eerder bezochte website, worden de informatiebestanden teruggestuurd naar de beheerder van die website, opdat de bezoeker op een eenvoudige en snelle wijze toegang verkrijgt tot de website.

Voor meer informatie inzake het cookie-beleid van GDR-Architecten wordt verwezen naar de Cookie Policy.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen. Google Inc. gebruikt de verkregen informatie om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de activiteit van de website op te stellen voor de beheerder ervan. Google Inc. mag de informatie slechts aan derden verschaffen, indien Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover de derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. De bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De bezoeker zal dat geval vermoedelijk niet langer alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

De bezoeker van de website wordt geacht toestemming te geven voor het verwerken van de informatie door Google Inc. op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

Exoneratie

GDR-Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (met inbegrip, doch niet beperkt tot het verlies van winst, besparingen, professionele opportuniteiten, of gegevens, en bedrijfsschade) die veroorzaakt wordt door de inhoud van de website, door het ontbreken van bijzondere informatie op de website, door de onbeschikbaarheid of technische storing van de website, door virussen, hacking en andere computermisdrijven, door de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, of door het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

GDR-Architecten kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de keuzes en daarmee samenhangende gevolgen die de bezoeker maakt op basis van de informatie die hij op de website vindt.

Dit geldt evenzeer wanneer de programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoeker beschadiging oplopen of de bezoeker andere verliezen lijdt ten gevolge van het gebruik van de website. GDR-Architecten zet zich naar best vermogen in om de website te beschermen tegen virussen, hacking en andere informaticamisdrijven, maar kan de totale afwezigheid daarvan niet garanderen.

Het raadplegen van de website gebeurt derhalve op eigen risico.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik en de raadpleging van de website worden beheerst door het Belgisch recht.

De bezoeker wordt geacht te aanvaarden dat elk geschil eerst zal worden voorgelegd aan filip.degeyter@gdr-architecten.be, die alles in het werk zal stellen om de onenigheid op te lossen binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn kan niet meer dan 8 weken bedragen.

De bezoeker wordt geacht ermee in te stemmen dat alle geschillen die niet in der minne geregeld kunnen worden, uitsluitend voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent worden gebracht.