GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Blog | GDR-architecten neemt deel aan wedstrijd “Hogeweg – project C2″

GDR-architecten neemt deel aan wedstrijd “Hogeweg – project C2″

Blog_2013-05-06_Wedstrijd-HogewegC2_01

In het projectgebied Hogeweg worden 329 nieuwe grondgebonden woningen en meergezinswoningen gepland. Hiervoor werd door ontwerpbureau OMGEVING in opdracht van AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent het verkavelingsplan en de – voorschriften opgemaakt.

Simultaan is ook het beeldkwaliteitsplan tot stand gekomen, in medewerking met de drie participerende sociale huisvestingsmaatschappijen (waaronder WoninGent).

De voorstudies, voorontwerpen en ontwerpen van elk van de gebouwen zullen in verschillende fasen per cluster en in relatie met de andere clusters van de site Hogeweg worden afgetoetst en geïntegreerd. Ervaring in het bouwen van sociale huisvesting en kennis van zake i.v.m. de regelgeving daaromtrent zal in dit project een must zijn.

Het totaalproject wordt gekenmerkt door een groot park waarlangs vijf bouwclusters zijn opgesteld. Deze clusters worden door lange perspectieflijnen van elkaar gescheiden zodat interessante dieptebeelden ontstaan.

Het deelproject dat deze opdracht C2 omvat bevindt zich in de cluster C “zeemanshuis”. Elke cluster is een mix van bescheiden woningen, sociale koop- en sociale huurwoningen. Ook wordt een mix beoogt van meergezinswoningen en grondgebonden woningen overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan mag dan ook als bestek of projectdefinitie beschouwd worden, aangevuld met de typische prioriteiten eigen aan sociale huisvesting voor VMSW & voor WoninGent in het bijzonder.

De bedoeling van deze opdrachten is het oprichten van 30 meergezinswoningen die geïntegreerd moeten voldoen aan de basisvoorschriften opgemaakt in het beeldkwaliteitsplan en in de verkavelingsvergunning.